POLITYKA PRYWATNOŚCI

(dalej: „Polityka”)

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Administratorem strony internetowej pod adresem www.kleniewski.eu („Strona Internetowa”) oraz danych osobowych zgromadzonych w ramach prowadzenia Strony Internetowej jest firma KLENIEWSKI TARTAK SPÓŁKĄ JAWNĄ z siedzibą w Bondyrzu (22-442), numer budynku 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638876, posiadającą numer NIP: 9223053883, REGON: 36547089800000, („Administrator”).
  2. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony Danych Osobowych oraz realizacji praw związanych z ochroną Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem:

   1.2.1. adresu e-mail:  info@admin_kleniewski
   lub
   1.2.2. telefonicznie pod numerem: +48 84 660 70 53
  3. Korespondencja związana z ochroną Danych Osobowych może być kierowana także na adres siedziby Administratora: 22-442 Bondyż, 62.
  4. Administrator nie powołał inspektora danych osobowych.
  5. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację warunków Polityki, która określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz Plików Cookies.
 2. DEFINICJE
  Użytym w Polityce wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
  1. „Administrator” posiada znaczenie nadane w pkt 1.1. Polityki;
  2.„Dane Osobowe” oznaczają dane osobowe Użytkownika, o ile nie jest wyraźne wskazane inne
  3.Użytkownik oznacza osobę korzystającą ze Strony Internetowej;
  4.„Usługa Newsletter” posiada znaczenie nadane w pkt 5.1. Polityki;
  5.„Podmiot Przetwarzający” oznacza podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie Danych Osobowych w celu wynikającym z Polityki;
  6.„Pliki Cookies” posiada znaczenie nadane w pkt 6.1. Polityki;
  7.„RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s.1);
  8.StronaInternetowa” posiada znaczenie nadane w pkt 1.1. Polityki;
 3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator Danych Osobowych gromadzi Dane Osobowe zgodnie z postanowieniami RODO, w szczególności zgodnie z zasadami ich przechowywania oraz zabezpieczenia przed pozyskaniem Danych Osobowych przez osoby trzecie.
  2. Dane Osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia działań związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, w szczególności w zakresie marketingu, sprzedaży nieruchomości na rzecz Użytkownika oraz czynności poprzedzających takie nabycie. W szczególności Dane Osobowe są gromadzone w celu:
   3.2.1.Kontaktu z Użytkownikiem, w szczególności organizacji prezentacji oferty Administratora;
   3.2.2.kontaktu z Użytkownikiem w razie wypełnienia przez Użytkowania formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie Internetowej, bądź skontaktowania się z Administratorem w inny sposób;
   3.2.3.prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w ramach działalności Administratora;
   3.2.4.zawarcia umów rezerwacyjnych, umów sprzedaży i sporządzenia innych dokumentów związanych z ofertą Administratora – w przypadku zainteresowania Użytkownika w skorzystaniu z ofert Administratora;
   3.2.5.przesyłania informacji o aktualnie dostępnych ofert na adres e-mailowy Użytkownika – w przypadku przystąpienia przez Użytkownika do subskrypcji newsletteru dostępnego na Stronie Internetowej.
  3. Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych przez Użytkownika (w przypadkach kiedy zgoda jest wymagana).
  4. Dane Osobowe gromadzone sią na podstawie wcześniej udzielonej zgody i w celu określonym w jej treści. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolna jednak brak udzielenia zgody będzie skutkować uniemożliwieniem podjęcia działań wynikających z wyrażonej przez Użytkownika chęci nawiązania kontaktu, w szczególności:

   3.4.1.Użytkownik nie będzie miał możliwości skierowania zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej;
   3.4.2.Administrator lub Podmiot Przetwarzający nie będą mieli możliwości nawiązania kontaktu w celu przesłania oferty lub odpowiedzi na pytania przekazane przez Użytkownika.
  5. Udzielenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych może być w każdym momencie wycofane, jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych będzie wiązało się z ograniczeniem możliwości kontaktu z Użytkownikiem.
  6. Dane Osobowe gromadzone są na czas niezbędny do realizacji zadań zleconych przez Użytkownika, przy czym w przypadku przystąpienia przez Użytkownika do subskrypcji newslettera okres przetwarzania będzie ograniczony do momentu odstąpienia przez Użytkownika od newslettera. Po zakończeniu tego okresu Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika (okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych).
  7. Dane Osobowe zgromadzone za zgodą Użytkownika, jak i w związku z realizacją zadań Administratora, mogą być przekazywane innym osobom lub podmiotom (np. pośrednikom w obrocie nieruchomościami, współpracujący Administratora) w celu jak najlepszej realizacji zadań zleconych przez Użytkownika, które są powiązane z działalnością Administratora. Użytkownik korzystając z usług oferowanych przez Administratora wyraża zgodę na ww. działanie. Przekazanie Danych Osobowych wiąże się z uzyskaniem statusu Podmiotu Przetwarzającego przez podmiot lub osobę, której Dane Osobowe zostały przekazane.
  8. Na żądanie Użytkownika Administrator Danych Osobowych usuwa Dane Osobowe zgromadzone w ramach działalności Administratora, przy czym zastrzega się, że usunięcie Danych Osobowych w trakcie współpracy z Użytkownikiem może uniemożliwić kontunuowanie tej współpracy.
  9. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest:
   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Użytkownika, w przypadkach kiedy ma to zastosowanie;
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – konieczność podjęcia działań na żądanie Użytkownika w związku z wyrażeniem chęci zawarcia umowy w zakresie ofert Administratora, w przypadkach kiedy ma to zastosowanie;
   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 4. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Użytkownik posiada:
   4.1.1.prawo dostępu do Danych Osobowych Użytkownika (art. 15 RODO),
   4.1.2.prawo do sprostowania Danych Osobowych Użytkownika (art. 16 RODO),
   4.1.3.prawo do bycia zapomnianym – usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO),
   4.1.4.prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika (art. 18 RODO),
   4.1.5.prawo do przeniesienia Danych Osobowych (art. 20 RODO),
   4.1.6.prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (art. 21 RODO),
   4.1.7.prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
  2. Na żądanie Użytkownika Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do udzielenia szczegółowych informacji w zakresie gromadzenia Danych Osobowych Użytkownika.
  3. Dostęp do Danych Osobowych, które zostały zgromadzone przez Administratora może być realizowany poprzez wydanie kopii Danych Osobowych.
  4. W przypadku naruszenia przez Administratora Danych Osobowych zasad przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. POLITYKA COOKIES
  1. Pliki Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Przede wszystkim zawierają nazwę Strony Internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  2. Administrator zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w Plikach Cookies.
  3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz mającym do nich dostęp.
  4. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w celu:
   5.4.1.dopasowania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim Pliki Cookies rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Stronę Internetową;
   5.4.2.przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony Internetowej.
  5. Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
   5.5.1.sesyjne, tj. tymczasowe pliki, które przechowuje się do momentu opuszczenia przez Użytkownika Strony Internetowej (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki);
   5.5.2.stałe, tj.  pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę Plików Cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu Plików Cookies w urządzeniu końcowym.
  7. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zgromadzenie Pilków Cookies przez Administratora. Administrator zastrzega, że brak ww. zgody może spowodować zmiany w dostępności i funkcjonalności Strony Internetowej w trakcie korzystania z niej przez Użytkownika.
  8. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Strony Internetowej.
  9. Pliki Cookies, z których korzysta Strona Internetowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
  10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
  11. Szczegółowe informacje na temat Plików Cookies dostępne są na stronie www.ciasteczka.org.pl
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w Polityce.
  2. Polityka oraz korzystanie ze Strony Internetowej podlega prawu polskiemu.

Polityka obowiązuje od dnia opublikowania do odwołania.

Bestellungen / Kontakt

Tartak Kleniewski

Wir laden zur Zusammenarbeit sowohl inländische Kunden (Polen) als auch Kunden aus anderen europäischen Ländern ein. Die Firma Kleniewski Tartak liefert regelmäßig nach Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Italien, in die Tschechische Republik, die Slowakei und nach Bulgarien.
Wir sind auch für andere Ziele offen.

+48 84 660 70 53
+48 84 660 72 03
 
info@kleniewski.eu